ท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบางปู จัดการประชุมโครงการเสริมสร้างความเข้าใจและสร้างความปองดองกบประชาชนแบบบูรณาการ ครั้งที่ 2 /2567

%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b9-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการเสริมสร้างความเข้าใจและสร้างความปรองดองกับประชาชนแบบบูรณาการ ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมซีคอมแพล็กซ์ เทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ และคณะทำงานฝ่ายภาคประชาชน ร่วมรับฟังปัญหาความต้องการของแต่ละชุมชน เพื่อรวบรวมจัดทำแผนชุมชน คัดเลือกโครงการ/กิจกรรม จัดลำดับความสำคัญจำเป็นเร่งด่วน บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางปู โดยมี ดร.พนม ปีย์เจริญ นักพูดมาเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานร่วมกัน โดยนายณัฎฐพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ มาบรรยายในหัวข้อแนวทางการจัดทำแผนชุมชน และการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น ในวันที่ 12 มิถุนายน 2567 โดย พ.จ.อ. วัชนันท์ วรางค์พิสุทธิ์ รองปลัดเทศบาลตำบลบางปู พร้อมด้วย ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน ทั้ง 50 ชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลบางปู เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง

โดยนายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู ได้กล่าว วันนี้ถือว่าเป็นการประชุมใหญ่ของคณะกรรมการชุมชน ซึ่งเป็นครั้งแรกหลังจากที่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลบางปู ทั้ง 50 ชุมชน ชุมชนละ 9 คน 50 ชุมชน รวมจำนวน 450 คน มาเป็นตัวแทนในการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นต่างๆ ถือว่าเป็นมิติที่ดี โดยเป็นการพูดคุยในเรื่องของการทำงาน เรื่องระเบียบของคณะกรรมการชุมชน ต้องไปประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ถึงจะได้ค่าตอบแทน ตลอดจน บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการชุมชน

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*