ข่าวประชาสัมพันธ์

พัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทย จัดประกวดสุดยอดผ้าประจำปี พ.ศ.2567

%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3

พัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทย จัดประกวดสุดยอดผ้าประจำปี พ.ศ.2567 โดยผ้าที่ส่งเข้าประกวดจะนำไปจัดนิศทรรศการในงานผ้าไทยใส่ให้สนุกที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-19 พฤษภาคมนี้ ที่หน้าศาลากลางจังหวัด

ที่ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกวดสุดยอดผ้าจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2567 ตามที่พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้จัดขึ้น

โดยการประกวด เพื่อคัดเลือกผ้าและลายผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด โดยผลิตภัณฑ์จากผ้าที่เข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ เป็นผ้าจากกลุ่มผู้ประกอบประเภทผ้ามัดหมี่ จำนวน 4 ชิ้นงาน ประเภทผ้าบาติก ผ้ามัดย้อม จำนวน 17 ชิ้นงาน รวมผลิตภัณฑ์จากผ้าทั้งสิ้น 21 ชิ้นงาน โดยมี นางสาวอรวรรณ ชิณศรี ประธานแม่บ้ามหาดไทยจังหวัดสมุทรปราการ นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นางสาวสุขนันทิพย์ ศรีสมวงษ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกสุดยอดผ้าจังหวัดสมุทรปราการ

โดยกิจกรรมการจัดประกวด เป็นความร่วมมือระหว่างชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดการประกวดสุดยอดผ้าจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี พ.ศ.2567 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ จัดประกวดออกแบบลายผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสมุทรปราการ ที่สะท้อนให้เห็นบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของจังหวัดสมุทรปราการ จากการถ่ายทอดงานหัตถกรรมผ่านลายผ้าจากบรรพชนสู่คนรุ่นปัจจุบัน ด้วยการส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าพื้นถิ่นไทย ให้ดำรงอยู่ปรากฏเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ผ้าจังหวัดสมุทรปราการให้ได้รับการพัฒนายกระดับให้มีคุณภาพมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ และสร้างรายได้เพิ่มให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้า ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในการพัฒนาผ้าไทย นำไปสู่ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*