Uncategorized

มูลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคม เชิญนายกฯ อบจฯ “นันทิดา” เป็นประธานเปิดโครงการ อาเซียน ดาต้า สครีนซี เอ็กซ์โปร์ ให้นักเรียนสตรีสมุทรปราการ

%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%9e

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ที่หอประชุมชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ นายอนุชิต นาสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เป็นตัวแทน ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ได้ให้การต้อนรับคณะ น.ส.นันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ที่ได้มาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ อาเซียน ดาต้า สครีนซี เอ็กซ์โปร์ ตามที่มูลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคมได้จัดขึ้น

โดยกิจกรรมเป็นการฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านการสร้างโปรแกรมและแอปพลิเคชันกับผู้แทนนักเรียนโรงเรียนสตรี ในระดับชั้น ม.4, ม.5, และม.6 รวมประมาณ 100 คน โดยมีหม่อมหลวงสกุล มาลากุล สมาชิกวุฒิสภา รวมให้การสนับสนุนผลักดันโครงการดังกล่าว

ทั้งนี้กิจกรรมเป็นเครือข่ายของ ซีด ไทยแลนด์ ภายใต้การดูแลของมูลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคม ที่ดำเนินโครงการ อาเชียน ดาต้า สครีนซี เอ็กซ์โปร์ โดยจัดอบรมนักเรียนในประเทศอาเชียน ให้มีทักษะทางด้านดิจิทัล และพัฒนาการใช้การแอปพลิเคชั่น ผ่านการใช้โปรแกรม แซฟ เอ็นลิติส และแซฟ บูลดิ่ง แอป ทั้งด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และการคิดเชิงออกแบบ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาทางเทคโนโลยี เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน และยังเป็นความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี มีบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศชาติ โดยมีเน้นให้เยาวชนได้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมโครงการนี้ ไปปฏิบัติเพื่อนำกลับไปพัฒนาศักยภาพของตนเอง และพัฒนาศักยภาพบ้านเกิดรวมถึงประเทศชาติท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*