สังคมท้องถิ่น

รองปลัดสำนักนายกฯ เปิดศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นศูนย์ให้ความรู้ภาคประชาสังคม ขยายผลต่อยอดในการสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองดี

%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%af-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%a8

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 ที่ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้าจังหวัดสมุทรปราการ ที่ตั้งอยู่ภายในโรงเรียนบางพลีพัฒนาศึกษาลัย ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ดร.วิชัย จันทร์จำรูญ ประธานศูนย์ฯ ได้ให้การต้อนรับคณะ นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่เดินทางมาเป็นประธานเปิดแพรป้ายศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมเปิดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาพลเมืองดีศรีสมุทรปราการตามวิถีประชาธิปไตย

ภายในงานมี นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการ สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย นายพนม เกตุนคร ปลัดอาวุโสอำเภอบางพลี พ.ต.อ.ไพโรจน์ เพชรพลอย ผู้กำกับการ สภ.บางพลี พล.ต.ต.วสันต์ บุญเจริญ ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง นายชอุ่ม แตงโสภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง ดร.วิโรจน์ เวทยาวงศ์ กรรมการและเรขานุการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ดร.กัญฐณัฎ ฉลอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ตลอดจนคณะกรรมการ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เป็นเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิด พร้อมเข้าอบรมพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองครั้งนี้ ประมาณ 100 คน

โดยศูนย์แห่งนี้ จัดเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประชาชนของจังหวัดสมุทรปราการ และเป็นศูนย์ที่ทุกคนเข้ามาทำกิจกรรมร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางการเมือง หรือกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งมีบทบาทสำคัญ ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พร้อมร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น โดยผู้เข้าอบรมสามารถนำศักยภาพมาป้องกันแก้ไขปัญหาต่างๆในสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นพลเมืองที่เป็นต้นแบบ และขยายผลต่อยอดความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง สร้างความรู้ทักษะให้กับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ในจังหวัดสมุทรปราการ รวมทั้งต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่ทันสมัยเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของพลเมืองให้มีพฤติกรรมที่กระตือรือร้น และสามารถนำศักยภาพมาป้องกันแก้ไขปัญหาต่างๆในสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*