สังคมท้องถิ่น

กฟผ.นัดถกคณะกรรมการตรวจสอบการติดตามดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนรอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้

%e0%b8%81%e0%b8%9f%e0%b8%9c-%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%96%e0%b8%81%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ที่ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคารการไฟฟ้าพระนครใต้ ต.บางโปรง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ นายสาโรช กิจประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการไฟฟ้า พระนครใต้ ในฐานะเลขานุการ ได้มีหนังสือเรียนเชิญคณะกรรมการร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนรอบด้านโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 โดยมี นายสมศักดิ์ แก้วเสนา ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ เป็นตัวแทน นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัด เดินทางมาเป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

ที่ประชุมมี นายนพพล พันธ์เงิน ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ นายโชติพงศ์ เปล่งวิทยา นายอำเภอพระสมุทรเจดีย์ นายอานนท์ บูรณะภักดี นายอำเภอพระประแดง นายบุญเลิศ ชัยจิตตนานนท์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ นายคเณศ กมลพันธ์ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการ นายธีรพล ศรีโมรา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ นายอัศวิน อัศวุตมางกุร พลังงานจังหวัดสมุทรปราการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมประมาณ 100 คน

การประชุมมีการรายงานสรุปผลการดำเนินการด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา พร้อมแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ ตลอดจนติดตามหารือตรวจสอบผลงานด้านการประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ๆ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้าพระนคใต้ในด้านศาสนา สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา

โดยเฉพาะการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับเหตุการณ์ไฟไหม้หม้อแปลง SB-C1และ C42 และปัญหาการระบายอากาศจากปล่องโรงไฟฟ้า เพื่อหาค่า PM 2.5 ว่าเกิดมาตรฐานหรือไม่ รวมถึงหาค่าความเป็นกรด-ด่าง (PH) บริเวณบ่อพักน้ำจากขบวนการผลิตของโรงไฟฟ้า และการหาค่าออกซิเจนที่ละลายในแม่น้ำเจ้าพระยา ตลอดจนลำคลองสาธารณะต่าง ๆ ว่าเกินเกณฑ์มาตรฐานถึงความเป็นกรด-ด่างอย่างไร เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดมลภาวะร่วมถึงปัญหาอื่น ๆ ที่อาจก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนรอบโรงไฟฟ้าตามมาในอนาคตต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*