ศาสนาและการศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดพิธีไหว้ครู และประกวดพานไหว้ครู ประจำปี การศึกษา 2567

%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8-10

เมื่อเวลา 08.00 น. วันจันทร์ ที่ 17 มิถุนายน 2567 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู และการประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 โดยช่วงเช้า นางฐิรนันท์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ นำคณะครู ผู้บริหาร และนักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ร่วมพิธีไหว้พระวิษณุกรรม ซึ่งเป็นครูช่างสัญลักษณ์ของอาชีวศึกษา พร้อมเจิมแป้ง โปรยข้าวตอกดอกไม้ เครื่องมือการเรียนการสอน ก่อนให้โอวาท ครู คือ ผู้สั่งสอนศิษย์ ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ มาจากคำว่า ครุ (คะ-รุ) ซึ่งแปลว่าหนัก ที่ต้องค้นคว้าหาความรู้ที่จะถ่ายทอดแก่ศิษย์

จากนั้นเป็นพิธีไหว้ครู มีการแสดงของนักเรียนระดับชั้น ปวช.และนักเรียนระยะสั้น ณ ห้องประชุมอาคาร 4 ชั้น 5 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ โดยมีตัวแทนนักเรียน นำบทสวดบูชาครู และร้องเพลงพระคุณที่สาม พร้อมตัวแทนนักเรียน นักศึกษา แผนกต่างๆ นำพานมอบไหว้ครู โดยมีตัวแทนนักเรียนกล่าวคำปฏิญาณตน นางฐิรนันท์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ได้ให้โอวาท มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน และมอบรางวัลการประกวดพานไหว้ครู โดยประเภทสวยงาม ที่ 1 แผนกอาหาร สาขาบางพลี ที่ 2 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช 2 ที่ 3 แผนกอาหาร สาขาปากน้ำ ส่วนประเภทความคิดสร้างสรรค์ ที่ 1 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช 1 ที่ 2 แผนกเสริมสวย ที่ 3 แผนกช่างกล

สำหรับ การไหว้ครู เป็นพิธีกรรมที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ ที่แสดงความเคารพสักการบูชาครูบาอาจารย์ด้วยความสำนึกในพระคุณของท่าน ซึ่งนักเรียนต้องนำดอกไม้ ธูป เทียน ไปสักการะบูชาครูเพื่อแสดงตนขอเป็นศิษย์ ทั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพที่เรียน มีความภาคภูมิใจ มีเจตคติที่ดีต่อสถานที่วิทยาลัยฯ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*