ท้องถิ่น

จังหวัดสมุทรปราการ ระดมหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน หารือเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดประจำปี 5 ปี (พ.ศ.2566- พ.ศ.2567)

%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%a1

วันที่ 20 มิถุนายน 2567 ที่ห้องประชุมศูนย์ Moove Event Center ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มาเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2566- พ.ศ.2567) ฉบับทบทวนปี พ.ศ.2569 และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและร่างคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ตามที่ นายชนินทร์ กาญจนสุชา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้จัดทำโครงการทั้งสองขึ้น

ที่ประชุมมีนายยงยุทธ สุวรรณบุตร อดีต สส.สมุทรปราการ นายวิชัย จันทร์จำรูญ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด ตลอดจนผู้แทนจากทุกภาคส่วนราชการทั้ง 6 อำเภอ ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานการศึกษา ภาคเอกชน-สังคม และภาคประชาชนเข้าร่วมประชุมประมาณ 80 คน โดยมี นายกาจ พุทธสถิต ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์การงบประมาณ มาเป็นวิทยากรบรรยายสรุปเกี่ยวกับด้านงบประมาณความเชื่อมโยงศักยภาพและโอกาสสถานการณ์พื้นที่ในปัจจุบัน

การประชุม เป็นการพูดคุยหารือ เพื่อรับฟังปัญหา และการแสดงความคิดเห็นเพื่อให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดในด้านความมั่นคง สังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และด้านบริหารจัดการ เพื่อนำมาจัดทำเป็นแผนยุทธศาสตร์รวมถึงงบประมาณในการพัฒนาในอนาคตจังหวัดต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*