ศาสนาและการศึกษา

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 จัดกิจกรรม “สโมสรคนสื่อ” ภายใต้โครงการสำรวจความต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ประจำปี 2567

%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%95-7

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 จัดกิจกรรม “สโมสรคนสื่อ” ภายใต้โครงการสำรวจความต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ประจำปี 2567 และการเสวนา เรื่อง “ทิศทางสื่อยุค AI” โดยมีสื่อรวม 10 จังหวัดเข้าอบรม เพิ่มพูนทักษะ ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมเคพี แกรนด์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

เมื่อวันที่ 19-20 มิถุนายน 2567 ณ ห้องณุลักษณา โรงแรมเคพี แกรนด์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายทองทศ มหามนตรี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 เป็นประธานเปิดกิจกรรม “สโมสรคนสื่อ” ภายใต้โครงการสำรวจความต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ประจำปี 2567 และการเสวนา เรื่อง “ทิศทางสื่อยุค AI” จัดโดยส่วนข่าวและรายการภูมิภาค สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 โดยมีนายปรีดี วริลุน ผู้อำนวยการส่วนข่าวและรายการภูมิภาค เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีสื่อมวลชนจากจังหวัดต่างๆที่อยู่ในพื้นที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 ทั้ง 9 จังหวัดประกอบไปด้วย จันทบุรี, ระยอง, ตราด, ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา, สระแก้ว, ปราจีนบุรี, สมุทรปราการ, นครนายก และกรุงเทพมหานคร รวม10 จังหวัด

โดยมีนายวสันต์ เวียนรุ่งเรือง ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม การออกแบบสื่อการตลาด และสื่อสังคมออนไลน์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การผลิตสื่อออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ในยุค AI” และ “เทคนิคและวิธีการผลิตสื่อออนไลน์เพื่อประชาสัมพันธ์ Soft power” ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีการแบ่งกลุ่มให้ร่วมทำกิจกรรมในการส่งสื่อโทรทัศน์ที่ผลิตจากความรู้ความสามารถบวกกับเทคโนโลยี AI สามารถนำไปใช้ต่อยอดในการนำเสนอสื่อและปรับปรุงศักยภาพในการทำงานด้านสื่อสาร เพื่อให้ทันยุคทันสมัยอีกด้วย

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*