ท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบางปู จัดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจและสร้างความปรองดองกับประชาชนแบบบูรณาการ ครั้งที่ 3/2567

%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b9-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3-22

วันที่ 20 มิ.ย.67 เวลา 08.30 น. ที่ศูนย์ประชุมอาคารซีคอมเพล็กซ์ เทศบาลตำบางปู อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เทศบาลตำบลบางปู จัดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจและสร้างความปรองดองกับประชาชนแบบบูรณาการ ครั้งที่ 3/2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีนายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ที่ปรึกษา เลขานุการ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปู ตลอดจนคณะกรรมการชมรม และสมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลบางปู เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,500 คน

โดยภายในงานมีนายพนา รติมนพรกุล ผู้อำนวยการกองสวัสดิ์การสังคม มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดสวัสดิ์การต่างๆ ให้กับผู้สูงอายุ อาทิ เช่น การขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุ 3,000 บาท การปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ให้ครั้งละ 3,000 บาท ไม่เกิน 3 ครั้งต่อคนต่อปี จากนั้น นายณัฐพงษ์ เสรีพาณิชย์การ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่และแผ่นรองซับการขับถ่ายสำหรับบุคคลที่มีสภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีสภาวะกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ และนางสุวิมล รอดบำเรอ ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลบางปู มาบรรยายถึงการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุตำบลบางปู ตลอดจนตอบปัญหา ข้อเสนอแนะต่างๆ จากสมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลบางปู

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*