ข่าวประชาสัมพันธ์

กฟผ.โรงไฟฟ้าพระนครใต้มอบ 100,000 บาท สนับสนุนโครงการเกษตรฯ มูลนิธิพระดาบส

%e0%b8%81%e0%b8%9f%e0%b8%9c-%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%9f%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%a1-2

วันที่ 20 มิถุนายน 2567 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส ให้เกียรติต้อนรับคณะผู้บริหารจาก กฟผ.โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ซึ่งนำโดยนายนพพล พันธ์เงิน ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ เข้าพบและมอบงบประมาณสนับสนุนจำนวน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ (พระดาบส) ณ โรงเรียนพระดาบส จังหวัดสมุทรปราการ อันเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมูลนิธิพระดาบสร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน “การสืบสาน รักษา และต่อยอด” พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการทรงงานที่ทำให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร การจัดการดินและน้ำ การรักษาระบบนิเวศน์ ให้แก่เกษตรกร หน่วยงาน นักเรียน และประชาชนทั่วไป

ด้าน กฟผ.โรงไฟฟ้าพระนครใต้ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาอันเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาต่อยอดผ่านผู้เรียน ซึ่งในโอกาสนี้ทางโรงเรียนจะได้นำความรู้และหลักการทรงงานด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่ มาถ่ายทอดผ่านโครงการดังกล่าว ในศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ (พระดาบส) ที่มีส่วนช่วยเรื่องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและยังเพิ่มพูนพื้นที่ในการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่โครงการฯอีกด้วย

ทั้งนี้ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ (พระดาบส) ประกอบด้วย นาข้าว 15 ไร่ แหล่งน้ำ 13 ไร่ คอกสัตว์ 1 ไร่ ไม้ผล/ป่าไม้ 12 ไร่ และป่าไม้ 25 ไร่ ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรที่สำคัญของจังหวัดสมุทรปราการ ที่มุ่งสืบสาน รักษา ต่อยอดการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ และสร้างบุคลากรด้านการเกษตรที่มีคุณภาพ สร้างงานและอาชีพให้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*