ท้องถิ่น

สภา อบจ.สมุทรปราการ ผ่านงบ 41 ล้านเศษ สร้างถนน-สะพาน คสล. 2 แห่งย่านบางบ่อ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน

%e0%b8%aa%e0%b8%a0%e0%b8%b2-%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%88-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%9c%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99-2

วันที่ 21 มิถุนายน 2567 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นายสมควร ชูไสว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้เรียกสมาชิกสภา อบจ.ทั้ง 36 เขต เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 ตามที่คณะผู้บริหารนำโดย น.ส.นันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้ยื่นเสนอญัตติขออนุมัติใช่เงินสะสมของ อบจ.ประจำปี 2567 และญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 จำนวน 2 รายการ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 41,281,000 บาท

ที่ประชุมมีสภาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯเข้าร่วมประชุมครบ 36 เขตเลือกตั้ง โดยมีระเบียบวาระการประชุมสำคัญ จำนวน 2 เรื่อง คือเรื่องฝ่ายบริหารเสนอญัตติขออนุมัติใช่เงินสะสมของ อบจ.ประจำปี 2567 และญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567

โดยเฉพาะญัตติขออนุมัติใช่เงินสะสมของ อบจ.ประจำปี 2567 โดยทาง อบจ.จะนำไปพัฒนาก่อสร้างถนนและสะพาน คสล. ข้ามคลองกระแซงเตย ในเขตพื้นที่ ต.เปร็ง อ.บางบ่อ ขนาดความกว้าง 6 เมตร ยาว 98 เมตรเศษ พร้อมวางท่อระบายน้ำ และก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองไทรโยต ในเขตพื้นที่ ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ ขนาดความกว้าง 8 เมตร ยาว 50 เมตร ซึ่งเป็นระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในท้องถิ่นชุมชน

โดยทางประธานสภาฯได้ขอมติสภาฯรับญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ปรากฏว่าสมาชิกทั้งสภาฯ ได้ยกมือผ่านงบประมาณดังกล่าว

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*