ข่าวประชาสัมพันธ์, ศาสนาและการศึกษา

ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้าจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการเด็กและเยาวชนจิตสาธารณะทำดีด้วยหัวใจ

%e0%b8%a8%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%9e

วันที่ 22 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ที่ตั้งศูนย์โรงเรียนบางพลีพัฒศึกษาลัย อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้าจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการเด็กและเยาวชนจิตสาธารณะทำดีด้วยหัวใจ โดยมีนายขจิตเวช แก้วน้อย นายอำเภอบางพลี ได้มอบหมายให้ นายศราวุธ เขมะสมบูรณ์ ปลัดอำเภอบางพลี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งบรรยายพิเศษให้กับผู้เข้าร่วมอบรม โดยมี ดร.วิชัย จันทร์จำรูญ ประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้าจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเด็กและเยาวชนจิตสาธารณะทำดีด้วยหัวใจ พร้อมด้วย ดร.จารุวรรณ แก้วมะโน นักวิชาการผู้ชำนาญการ หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้าจังหวัดสมุทรปราการ คณะวิทยากรสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า และคณะครู นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 120 คน

เนื่องจากศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดอบรมให้ความรู้โครงการเด็กและเยาวชนจิตสาธารณะทำดีด้วยหัวใจ เพื่อมุ่งเน้นให้ความรู้ ความสำคัญให้เด็กและเยาวชนได้มีสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสาธารณะกุศล การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้จักการแบ่งปันให้กับผู้อื่น ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะพร้อมที่จะช่วยเหลือสังคม อันจะสร้างประโยชน์ส่วนรวมในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเป็นพื้นฐาน ให้ซึมชับเป็นอุปนิสัยพร้อมเสมอสำหรับการทำดีต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศ จึงจัดโครงการเด็กและเยาวชนจิตสาธารณะทำดีด้วยหัวใจ เพื่อเด็กและเยาวชนต้นแบบที่ดี และขยายผลต่อยอดเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานทที่ห้องประชุมในการอบรมจาก ดร.กัญฐณัฏ ฉลอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางพลีพัฒศึกษาลัย

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*