ศาสนาและการศึกษา

สำนักงานลูกเสือจังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีกล่าวคำปฏิญาณตนและสวนสนามของลูกเสือและเนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ครบรอบ 113 ปี กิจการลูกเสือไทย

%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94-2

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน กฐิน กุยยกานนท์ ตำบลบางด้วน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานลูกเสือจังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีกล่าวคำปฏิญาณตนและสวนสนามของลูกเสือและเนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ครบรอบ 113 ปี กิจการลูกเสือไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และเป็นการแสดงความจงรักภัคดี แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยมี นายประทีป นทีทวีวัฒน์ รองผู้ว่าจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ชั้นที่ 3 ให้กับลูกเสือและเนตรนารี โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เขต 2 และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ที่ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี จำนวน 7 โรงเรียน รวมจำนวน 70 ราย โดยมีนายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี เข้ารวมกิจกรรม

โดยในรอบปีที่ผ่านมากิจกรรมลูกเสือของสำนักงานลูกเสือจังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการงานลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน โดยปัจจุบันมีสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 97 แห่ง เป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 204 คน และลูกเสือที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 3011 คน โดยมีโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สู่ศตวรรษที่ 21 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2567 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ทรงมีพระราชประสงค์เพื่อบ่มเพราะนิสัยเยาวชนของชาติให้เป็นพลเมืองดี ตามจารีตประเพณีบ้านเมือง ตามอุดมการณ์ของลูกเสือ ดังต่อไปนี้ 1. ให้เป็นผู้ที่มีวินัย รู้จักการสังเกตุ จดจำ และพึ่งตนเอง 2.ให้เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 3. ให้เป็นผู้ที่รู้จักบำเพ็ญตน เพื่อสาธารณประโยชน์ 4. ให้รู้จักทำการฝีมือ ฝึกฝนทำกิจกรรมต่างๆ และ 5. ให้เป็นผู้ที่รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศชาติ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*